Zásady ochrany osobých údajov

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorým je spoločnosť Kora Bella Style s.r.o. so sídlom Brhlovce č.139, 935 02 Brhlovce, IČO: 36 733 466, IČ DPH: SK2022321752, zastúpená Jánom Záborským, konateľom. 

Úvod

Pri spracúvaní vašich osobných údajov venujeme maximálnu pozornosť ich ochrane. Rešpektujeme zásady zákonnosti, minimalizácie, transparentnosti, dôvernosti a integrity v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95 /46 / ES (ďalej len „GDPR“) a zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov Slovenskej republiky.

Prečítajte si, k akým konkrétnym údajom pristupujeme, prečo, ako a ako dlho ich chránime. V tomto dokumente sa dozviete:

 • ako a ktoré osobné údaje spracúvame;
 • aké sú účely a právny základ spracúvania;
 • aké je trvanie spracúvania vašich údajov;
 • kedy a komu môžeme posunúť vaše údaje;
 • ako používame cookies;
 • aké sú vaše práva ako dotknutej osoby;
 • ako nás môžete kontaktovať.

1. Ako získavame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás, a to tak, že:

 • nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára, sociálnej siete LinkedIn alebo Facebook, telefonicky alebo mailom,
 • sme v minulosti spolupracovali alebo sme o spolupráci diskutovali,
 • zúčastnili ste sa niektorého z našich podujatí, 
 • prejavili ste záujem alebo ste si zakúpili vstupenku na niektoré z našich podujatí.

2. Účely spracúvania osobných údajov a právny základ

1. Organizácia podujatí

Pokiaľ sa zaregistrujete na naše podujatie, spracujeme vaše kontaktné osobné údaje. Na tento účel spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo. Vaše údaje budeme spracúvať na právnom základe GDPR článok 6 ods. 1 písm. b), spracovanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na prijatie opatrení pred uzavretím zmluvy na žiadosť dotknutej osoby, a to po dobu 10 rokov.

2. Predaj vstupeniek na podujatie

Pri zakúpení vstupenky spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, poštová a /alebo faktúračná adresa, e-mail a telefónne číslo, aby sme vám mohli doručiť vstupenku a vystaviť faktúru, prípadne riešiť reklamácie. Spracúvavnie vašich údajov sa uskutoční na právnom základe GDPR článok 6, ods. 1, písm. c. Ide o spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na na účely plnenia zákonných povinností nás ako prevádzkovateľa a jeho trvanie bude je stanované zákonom č. 431/ 2002 Z.z. o účtovníctve na 10 rokov.

3. Propagácia našej práce online

Podľa GDPR článku 6 ods. 1 písm. f), je naším oprávneným záujmom spracúvať vaše osobné údaje pri propagácii našich služieb a práce online. Naše služby propagujeme prostredníctvom sociálnych sietí a našej webovej stránky.

Pri tvorbe obsahu na našich sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) môžu byť zverejnené vaše osobné údaje  v rozsahu meno, priezvisko, fotografia. Tieto údaje sú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu zvýšiť povedomie o podujatí a jeho priebehu. Pri zhotovovaní a prezentácii fotografií vždy dbáme na vašu dôstojnosť a primeranosť zverejňovania. O zverejnení vás informoujeme písomne, zaslaním linky na konkrétne online miesta, kde sa fotografia nachádza. Voči zverejneniu máte právo namietať. Trvanie spracúvania bude limitované dňom vašej námietky voči spracúvaniu.

Pri tomto spracúvaní sa uskutočňuje prenos vašich osobných údajov do tretej krajiny, o čom sa viac dočítate nižšie v článku 4 tohto dokumentu.

Pri uverejňovaní obsahu na našej webovej stránke a / alebo v newsletters, môžu byť spracúvané osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, fotografia, zamestnávateľ / pôsobisko a pracovné zaradenie, a to na základe článku 6 ods. 1 písm. a). Trvaniei spracúvania je do odvolania vášho súhlasu.

4. Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré servery ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia, keď pristupujete na webové stránky. Existujú štyri dôvody, prečo môže byť súbor cookie uložený vo vašom zariadení počas návštevy našej webovej stránky:

 • Nevyhnutné: cookies, ktoré umožňujú správne fungovanie webovej stránky a umožňujú vám používať zabezpečené online služby, ktoré poskytujeme; používanie týchto cookies je nevyhnutné pre fungovanie stránok;
 • Analytické: cookies, ktoré štatisticky zbierajú údaje o používaní webových stránok, ktoré sú úplne anonymizované a používané na zlepšenie našich služieb. Zhromažďujú štandardné informácie o prihlasovaní na internet a podrobnosti o aktivite návštevníkov na webe.
 • Predvoľby: cookies, ktoré si pamätajú vaše predvoľby a uľahčujú používanie stránky (takzvané predvoľby).
 • Reklamné: cookies, ktoré sú umiestnené prostredníctvom služieb tretích strán; tieto cookies nepoužívame.

Webová stránka winespiration.sk využíva len nevyhnutné cookies, a to na právnom základe GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f). Je naším oprávneným záujmom spracúvať vaše osobné údaje nutné pre chod webovej stránky. Trvanie spracúvania je 30 dní.

5. Dokazovanie a obhajovanie právnych nárokov

Podľa článku 6 ods. 1 písm. f) o GDPR je naším oprávneným záujmom spracúvať vaše osobné údaje potrebné pri dokazovaní, potvrdzovaní a obhajovaní našich zákonných nárokov. V prípade právnych alebo mimosúdnych sporov, vymáhania dlhu, oznámenia skutočností orgánom verejnej moci a podobných činností, kde dokazujeme a vymáhame svoje zákonné nároky, môžeme spracovávať vaše osobné údaje. Lehoty na výmaz vašich osobných údajov spracúvaných na tento účel sú stanovené príslušnými zákonmi.

6. Newsletter

Ak sa prihlásite k odberu newslettera, obdržíme vašu e-mailovú adresu, ktorú zadáte. Prihlásenie sa k odberu newslettera je úplne dobrovoľné. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať pomocou odkazu uvedeného v päte každého newslettera. Našim právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je GDPR čl. 6, ods. 1, písm. a), teda váš súhlas aplatí až do vášho odvolania súhlasu. Pri tomto spracúvaní doschádza ku prenosu vašich osobných údajov do tretej krajiny, o čom sa viac dočítate nižšie v článku 4 tohto dokumentu.

3. Zverejnenie vašich osobných údajov

Na základe požadovanej spolupráce alebo na základe aktivít potrebných na prevádzku webovej stránky a poskytovanie našich služieb môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté sprostredkovateľovi príjemcovi a / alebo tretím stranám.

3.1. Sprostredkovatelia

Ako prevádzkovateľ využívame služby externých spoločností v oblasti účtovníctva, práva, marketingu, IT a ďalších služieb. Tieto subjekty môžu v presne definovanom rozsahu spracúvať vaše osobné údaje na zmluvné účely na základe zmluvy o spracovaní údajov.

3.2. Príjemcovia

Ďalšími príjemcami môžu byť súdy, orgány činné v trestnom konaní, banky, exekútori alebo advokáti, notári, orgány verejnej moci, obce, samosprávne kraje, fyzické osoby, ktoré sú účastníkmi konania pred príslušným subjektom. Týmto príjemcom sú poskytnuté osobné údaje napríklad pri nahliadnutí do súboru atď.

3.3. Tretie strany

Za tretie strany sa považujú najmä orgány verejnej moci a inštitúcie, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytovať osobné údaje na základe zákonného ustanovenia pri plnení svojich zákonných povinností.

4. Prenos vašich údajov do tretích krajín

Náš web a e-mailové úložisko a ich zálohy sú na slovenských a / alebo EÚ serveroch. Používame služby slovenského poskytovateľa s príslušnými zmluvnými a technickými zárukami.

Aj keď sa pokúšame nastaviť spracovanie osobných údajov tak, aby sa osobné údaje neprenášali do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, v záujme propagácie našich služieb online sa prenos uskutočňuje do tretích krajín. Týka sa to predovšetkým správy online profilov na sociálnych sieťach (LinkedIn, Facebook, Instagram).

Na distribúciu newslettera používame službu Mailchimp. Títo dodávatelia a zariadenia sa nachádzajú v USA a sú považovaní za tretiu krajinu, ktorá neposkytuje adekvátnu úroveň ochrany. Akýkoľvek prenos osobných údajov mimo EÚ a / alebo Európskeho hospodárskeho priestoru prebieha iba za dôsledného dodržiavania ochrany osobných údajov v súlade s požiadavkami GDPR. Na základe rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II zo 16. júla 2020 bol mechanizmus štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA zrušený. Ako prevádzkovateľ sme prijali aj dodatočné záruky tým, že vo vašom zariadení neukladáme sledovacie kódy, súbory cookie alebo pixely prostredníctvom našich webových stránok, ktoré je možné pripojiť k sieťam monitorujúcim správanie používateľov na internete.

5. Vaše práva

Ako dotknutá osoba definovaná v GDPR a zákone 18/2018 (Slovensko) máte právo od nás, prevádzkovateľa, požadovať:

 • prístup k vašim osobným údajom (najmä požiadať o potvrdenie, či sú údaje spracúvané alebo nie, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, doba uchovávania);
 • opravu alebo doplnenie nesprávnych údajov;
 • obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 o GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne alebo nezákonne spracúvané);
 • prijímať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi za podmienok uvedených v čl. 20 o GDPR;
 • namietať v prípadoch uvedených v čl. 21 o GDPR;
 • vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, alebo v prípadoch uvedených v čl. 17 o GDPR.

Svoje práva ohľadom osobných údajov môžete uplatniť e-mailom na dpo@korabellastyle.sk alebo písomne na našu poštovú adresu. Na všetky legitímne žiadosti dotknutej osoby odpovieme a budete písomne informovaní do 30 dní od prijatia.

Správca vymenoval úradníka pre ochranu údajov: Dimensions Consulting Services s.r.o., Zámocká 18, 81101 Bratislava, IČO 47119144, e-mail dpo@korabellastyle.sk

Ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na spracovanie osobných údajov, alebo že bol porušený zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 alebo GDPR, môžete podať žiadosť o začatie konania o ochrane osobných údajov na národný úrad pre ochranu osobných údajov – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk.

6. Ako chránime vaše údaje

Vaše údaje sú uložené v zabezpečenej počítačovej jednotke s potrebou autorizovaného prístupu, ktorú chránime pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Prijali sme súbor technických a organizačných bezpečnostných opatrení. Všetci naši zamestnanci a poskytovatelia podporných služieb, ktorí prídu do kontaktu s vašimi údajmi, boli náležite poučení o ich bezpečnom zaobchádzaní.

7. Aké procesy máme v prípade úniku osobných údajov

V prípade narušenia ochrany osobných údajov vás ihneď upozorníme, ak by takéto porušenie mohlo viesť k vysokému riziku pre vaše práva. Otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov môžete adresovať na e-mail: dpo@korabellastyle.sk alebo písomne na našu poštovú adresu.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť, najmä pokiaľ ide o legislatívne zmeny v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré môžu byť prijaté v budúcnosti. Ak tak urobíme, tak vás vhodným spôsobom budeme informovať.